Súťaž asociácie Historické Hotely Slovenska pre študentov

News default image 847f63c81372fcf4710777127c8e5c0006552248456a722037fd5f7eb02a8ad7

Témy prác:


  • Marketingová stratégia HHS pre niektorý z potencionálnych trhov
  • Vytvorenie produktu cestovného ruchu pre niektorý z potencionálnych trhov
  • V prípade dohody je možnosť voľby inej témy


Najlepšie práce budú implementované


Cena pre víťaza:


  • Mesačná stáž v jednom z členských hotelov HHS podľa vlastného výberu
  • Víkendový pobyt pre dve osoby v jednom z členských hotelov HHS podľa vlastného výberu


Cena pre vedúceho práce:


  • Víkendový pobyt pre dve osoby v jednom z členských hotelov HHS podľa vlastného výberu


Podmienky pre prihlásenie sa do súťaže:
Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti denného alebo externého bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia na vysokej škole alebo univerzite. Súťažiaci prihlasuje svoju v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku napísanú diplomovú, bakalársku alebo ročníkovou prácu so súhlasom svojho vedúceho, odborného garanta alebo oponenta.

Prihlasovanie účastníkov a zasielanie súťažných prác:
Súťažiaci zašle e-mailom na info@historickehotelyslovenska.sk prihlasovanú prácu vo formáte *.pdf. Prihlásiť sa do súťaže je možné do 30.júla 2012.

Kritéria pre zaradenie záverečnej práce do súťaže:
Súťažiaci prihlásenú záverečnú prácu úspešne obhájil v príslušnom školskom roku na vysokej škole alebo univerzite na Slovensku. Záverečná práca sa tématicky týka Historických Hotelov Slovenska. O tom, či téma prihlásenej práce spĺňa kritériá, rozhoduje organizátor.

Hodnotenie prihlásených záverečných prác:
Kontrolu prihlásených záverečných prác vykoná organizátor súťaže. Práce, ktoré nespĺňa kritéria nebudú zaradené do hodnotenia. Študentské práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia. Každý člen hodnotiacej komisie hodnotí všetky predložené práce, ktoré mu predloží organizátor.

Hlavné hodnotiace  kritériá:

  • Prínos pre prax
  • Ciele práce a ich splnenie
  • Komplexnosť spracovania témy
  • Pohľad na zvolenú problematiku


Kritériá sa hodnotia známkami od 1 (výborne) do 5 (nedostatočne). Po obdržaní hodnotení od členov hodnotiacej komisie organizátor vyhodnotí najlepšiu prácu podľa dosiahnutého hodnotenia hodnotiacej komisie. V prípade rovnakého hodnotenia dvoch rôznych prác, bude komisia o víťazovi hlasovať. Víťaznou sa stane práca, ktorá získa najviac hlasov členov hodnotiacej komisie. Organizátor súťaže a hodnotiaca komisia si vyhradzujú právo neudeliť ani jednu cenu, pokiaľ práce nebudú na dostatočnej úrovni.


Vaše práce , prípadne otázky posielajte na info@historickehotelyslovenska.sk