Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
k darčekovým poukazom

platné a účinné od 1.11.2022


Historické Hotely Slovenska, občianske združenie, so sídlom Prístavná 11, 921 01 Piešťany, IČO: 42 158 125 (ďalej len „HHS“ alebo „združenie HHS“), ktoré je prevádzkovateľom internetovej stránky www.historickehotelyslovenska.sk, vydáva v súlade s § 273 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.historickehotelyslovenska.sk:


1. Úvodné ustanovenia

1.1 HHS je občianske združenie zapísané v zozname občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Cieľom HHS je podpora rozvoja cestovného ruchu a propagácia Slovenska ako kultúrne a historicky atraktívnej destinácie doma a v zahraničí. HHS má oprávnenie na podnikanie v predmete sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

1.2 HHS v rámci svojich aktivít vytvorilo projekt Asociácia HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA. Asociácia HHS je unikátne združenie hotelov sídliacich v historických budovách, zámkoch a kaštieľoch Slovenska. Cieľom projektu je zachovanie hodnôt ako históriu slovenskej architektúry, tradície a kultúru slovenského národa a predovšetkým poskytnúť kvalitné služby a sprostredkovanie zážitku z každého momentu stráveného v niektorom z členských hotelov. 

1.3 Všeobecné obchodné podmienky portálu www.historickehotelyslovenska.sk (ďalej len „VOP“) upravujú každý zmluvný vzťah medzi HHS a treťou osobou, predmetom ktorého je zabezpečenie sprostredkovania ubytovacích služieb v členských hoteloch združením HHS prostredníctvom darčekových poukážok vystavených združením HHS.

1.4 Aktuálne znenie VOP je prístupné na webovej stránke www.historickehotelyslovenska.sk. HHS je oprávnené tieto VOP jednostranne zmeniť alebo ich nahradiť novými VOP, pričom každá ich zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňom od ich zverejnenia na webovej stránke.


2. Vymedzenie základných pojmov

2.1 Členský hotel je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie poskytovať ubytovacie služby, je platným členom HHS a sa na základe písomnej zmluvy s HHS sa zaviazal poskytovať vo svojej prevádzke ubytovacie služby za darčekové poukážky vystavené združením HHS a informácia o tom je zverejnená na webovej stránke.

2.2 Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si kúpi darčekovú poukážku na webovej stránke.

2.3 Držiteľ je fyzická osoba, ktorá v členskom hoteli predloží darčekovú poukážku na úhradu ubytovacích služieb, pobytových balíčkov alebo ich časti.

2.4 Webová stránka je internetová stránka združenia HHS www.historickehotelyslovenska.sk.

2.5 Darčeková poukážka je darčeková poukážka vystavená združením HHS. 

2.6 Nominálna hodnota darčekovej poukážky je peňažná hodnota uvedená na darčekovej poukážke. HHS vystavuje darčekové poukážky v hodnote 100 EUR,150 EUR, 200 EUR, 250 EUR, 300 EUR, 350 EUR, 400 EUR, 450 EUR a 500 EUR.

2.7 HHS prijíma objednávky klienta cez webovú stránku www.historickehotelyslovenska.sk a objednávkový a fakturačný systém FAPI. Zadaním objednávky na webovej stránke súhlasí klient s ustanoveniami VOP platnými v čase objednávky. Objednávka na kúpu darčekovej poukážky je pre klienta záväznou až okamihom uhradenia ceny za darčekovú poukážku postupom uvedeným na webovej stránke. 

2.8 Klient uhradí cenu bankovým prevodom zadaním platobných údajov zo svojej platobnej karty priamo do objednávkového formulára. 

2.9 HHS je povinný vystaviť a doručiť klientovi objednané darčekové poukážky až po úhrade dohodnutej ceny. Doručenie prebieha elektronickou formou na elektronickú adresu kupujúceho. 

2.10 Držiteľ môže použiť darčekovú poukážku na úhradu ubytovacích služieb alebo pobytových balíčkov len v členských hoteloch, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ku dňu použitia darčekovej poukážky.

2.11 Držiteľ je povinný vopred informovať členský hotel, že pri úhrade ubytovacích služieb použije darčekovú poukážku; klient sa zaväzuje informovať držiteľa o tejto povinnosti ako aj o ďalších povinnostiach vyplývajúcich z VOP.

2.12 Držiteľ nemá právo žiadať od členského hotela peňažné plnenie za predloženú darčekovú poukážku. V prípade, že cena ubytovacej služby bude nižšia, ako je nominálna hodnota darčekovej poukážky, držiteľ nemá právo na vrátenie rozdielu ceny poskytnutej služby a nominálnej hodnoty darčekovej poukážky. V prípade, že cena poskytnutej služby bude vyššia, ako je nominálna hodnota darčekovej poukážky, držiteľ je povinný sumu prevyšujúcu nominálnu hodnotu darčekovej poukážky doplatiť inou formou.

2.13 Klient berie na vedomie a súhlasí, že HHS nenesie zodpovednosť za kvalitu poskytnutých plnení v členských hoteloch. 

2.14 HHS sa zaväzuje umožniť držiteľovi použitie zakúpených darčekových poukážok v členských hoteloch. HHS uskutoční vhodné opatrenia na to, aby rozširoval počet členských hotelov a pravidelne aktualizoval ich zoznam zverejnený na webovej stránke. 

2.15 Združeniu HHS nepatrí od klienta odmena za sprostredkovanie ubytovacích služieb v členských hoteloch.


3. Darčekové poukážky

3.1 Darčeková poukážka je platná jeden rok od dňa úhrady ceny darčekovej poukážky..

3.2 Darčeková poukážka slúži na úhradu ubytovacích služieb alebo pobytových balíčkov v členskom hoteli v nominálnej hodnote na nej vyznačenej. 

3.3 Darčeková poukážka je vystavená v elektronickej forme, a to podľa objednávky klienta.

3.4 Každá darčeková poukážka je označená nominálnou hodnotou. Dobu platnosti ako aj jedinečný kód darčekovej poukážky si môže kupujúci na poukážku dopísať po jej vytlačení (ak toto uzná za vhodné). 

3.5 HHS odošle darčekovú poukážku ihneď po pripísaní platby na účet a to elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. 


4. Zmluvné podmienky a uzatváranie kúpnej zmluvy 

4. 1 Ustanovenie obchodných podmienok sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.  

4.2 Znenie obchodných podmienok môže predajca meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

4.3. Predávajúci je platcom DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. 

4.4. Pre objednanie darčekových poukážok vyplníte objednávkový formulár v rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

                    4.4.1. nominálnej hodnote objednávaných darčekových poukážok (slovne aj číselne, pričom je možné si nakombinovať potrebnú hodnotu

                              darčekových poukážok),

                    4.4.2. spôsobe platby kúpnej ceny za darčekové poukážky, (ďalej len ako „objednávka“).


4.5. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ alebo „Odoslať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predajca ihneď po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

4.6 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4.7. Kupujúci súhlasí pri uzatváraní kúpnej zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


5. Cena tovaru a Platobné podmienky

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu  nasledujúcim spôsobom:

a) bezhotovostne prostredníctvom bankového prevodu

b) alebo zadaním čísla svojej karty, dátumu jej expirácie a CVC kódu uvádzaného na zadnej strane platobnej karty priamo do objednávkového formulára (táto platba prebieha prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány Stripe)

5.2. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostných platieb je zmluvný záväzok uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predajcu.

5.3 Predajca ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystavuje kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predajca je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru s označením UHRADENÉ vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných

6.1. Kupujúci kupuje vlastníctvo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. V našom prípade kupujúci kupuje vlastníctvo k darčekovej poukážke zaplatením celej kúpnej ceny darčekovej poukážky. 


7. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookie

7.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predajcu na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

7.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke je možné vykonať a záväzky predajcu z kúpnej zmluvy plniť bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


8. Reklamácie a sťažnosti 

8.1 V prípade, ak klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží darčekovú poukážku, alebo darčeková poukážka obsahuje podmienky iné ako boli dohodnuté podmienky alebo darčeková poukážka bude mať iné vady, klient môže vady reklamovať, a to e-mailom na adresu:  shop@historickehotelyslovenska.sk Lehota na uplatnenie reklamácie je 48 hodín od doručenia darčekovej poukážky v elektronickej forme a 2 pracovné dni od doručenia darčekovej poukážky v papierovej forme. V prípade, že darčeková poukážka nebude doručená, lehota na uplatnenie reklamácie je 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie darčekovej poukážky. Pokiaľ klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

8.2 Združenie HHS je povinné odstrániť vady do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je klient oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.3 Sťažnosti a podnety je možné adresovať na adresu sídla HHS.


9. Spracúvanie osobných údajov 

9.1 Klient v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje združeniu HHS ako prevádzkovateľovi (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, , e-mailová adresa, a to za účelom korektného vybavenia objednávky.

9.2 Klient udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov klienta.


10. Doručovanie 

10.1 Kupujúcemu bude darčeková poukážka a jedinečné kódy doručené na elektronickú adresu kupujúceho.


11. Odstúpenie od zmluvy

11.1 Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, čo je v prípade darčekových poukážok doručenie jedinečných kódov a príslušných darčekových poukážok na elektronickú adresu kupujúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predajcovi odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iného na doručovaciu adresu predajcu či na adresu elektronickej pošty predajcu.

11.2 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2. obchodných podmienok vráti predajca peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než sa u kupujúceho preukáže, že darčekové poukážky si neuplatnil. 


12. Záverečné ustanovenia 

12.1 Tieto VOP sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, pričom práva a povinnosti združenia HHS a klienta týmito všeobecnými obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

12.2 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predajcom v elektronickej podobe a nie je prístupná. 

12.3 Kontaktné údaje predajcu: shop@historickehotelyslovenska.sk


13. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Základné informácie

Prevádzkovateľ:  Historické Hotely Slovenska, občianske združenie, so sídlom Prístavná 11, 921 01 Piešťany, IČO: 42 158 125

pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú v záložkách vľavo.


Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

 

Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov


Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.


Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

 

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 


Vaše osobné údaje preto spracúvame za účelom splnenia zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.


Doba spracúvania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia:

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame bezpečným spôsobom, zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí nami vymedzenej primeranej doby s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR, ktorou sa spravuje uchovávanie osobných údajov.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

 • boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
 • zanikli všetky Vaše záväzky voči našej Spoločnosti; a/alebo
 • boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
 • boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
 • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
 • uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
 • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
 • nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
 • a súčasne netrvá oprávnený záujem našej Spoločnosti, zanikli všetky povinnosti našej Spoločnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.


Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.


V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.


Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva:

a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je: 

 • právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
 • v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie:

                - informáciu o účeloch spracúvania;

                - informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;

                - informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách                 alebo medzinárodných organizácií;

                - ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;

                - informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo                 obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

                - informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

                - ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

                - informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň                 zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;

 • právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;   
 • právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.


b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:

 • právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
 • právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;


Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého obsahom je:

 • právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

                - osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

                - Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre                 spracúvanie osobných údajov;

                - Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na                 spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia;

                - osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

                - osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému                 Prevádzkovateľ podlieha;

                - osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;

 • právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;

pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia [t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

    1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

    2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;

    3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;

    4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo

    5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;


Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:

 • právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

                - Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

                - spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich                    použitia;

                - Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie                    právnych nárokov;

                - Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa                    prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;

 • právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;
 • právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;


Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej spracúvať.

e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je:

 • právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;
 • právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;

Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť Prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.

f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je:


 • právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:

- sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne;

- sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne;

- právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

 • právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;

Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.


g) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:

 • právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia; 
 • [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 
 • právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať; 
 • (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií; 
 • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;


Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní námietky.

h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého obsahom je:

 • právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby];

Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.


Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia GDPR, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.


V prípadoch uvedených môže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práva podľa článkov 15 až 22 Nariadenia GDPR len ak preukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.


i) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je:

 • právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov; 
 • Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní;
 • Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

                    - meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa;

                    - označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo;

                    - predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili;

                    - dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu;

                    - kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa;

 • Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania; 
 • Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/vzor_navrhu_na_zacatie_konania_podla_noveho_zakona.docx).


 • Právne základy spracúvania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;
  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;
  • a iné.

  Zásady používania súborov cookie
  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. 


  Na spracúvanie súborov cookies sa vždy vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas, pričom tento suhlas má náležitosti súhlasu podľa GDPR. Jedinou výnimkou, kedy Váš súhlas nepotrebujeme je v prípade spracúvania tzv. funkčných súborov cookies (alebo technických súborov cookies), ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie samotnej webstránky. Súhlas so spracúvaním súborov cookies archivujeme. Samozrejme, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

  Bližšie informácie o cookies používaných na stránkach spoločnosti Historické hotely Slovenska sa dozviete tu: